Privacyverklaring en Algemene Voorwaarden

Een natuurlijke wegnaar een gezond leven

Privacy verklaring

Joyce Kos natuurvoedingskundige is verantwoordelijk voor het verwerken van de benodigde persoonsgegevens, zoals in deze Privacyverklaring opgeschreven. Joyce Kos natuurvoedingskundige is een eenpersoonsbedrijf op het gebied van voedingsadvies. Er is geen aparte functionaris gegevensbescherming. Ik draag er zelf zorg voor dat er uiterst zorgvuldig en discreet met de door jou verstrekte gegevens wordt omgegaan.

Verwerking persoonsgegevens

Joyce Kos natuurvoedingskundige verwerkt jouw persoonsgegevens, omdat jij gebruik maakt van mijn diensten en deze gegevens nodig zijn voor een goede uitvoering daarvan en/ of omdat jij deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die worden verwerkt.

Gewone persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Leeftijd.

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens

 • Gegevens die jij verstrekt of voor jou zijn verstrekt bij aanmelding voor voedingsadvies en/of begeleiding aangaande de hulpvraag;
 • Overige persoonsgegevens die jij actief deelt voor het ontvangen van een persoonlijk voedingsadvies, zoals bijvoorbeeld door het invullen van een inschrijfformulier en voedingsdagboek, via telefonisch of mailcontact of in een persoonlijk consult;
 • Aantekeningen van de consulten.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vraag ik toestemming aan ouders of voogd.

Doel en grondslag voor verwerken persoonsgegevens

 • Het beoordelen of ik op jouw hulpvraag kan ingaan;
 • Voor het goed uitvoeren van haar werk als natuurvoedingskundige;
 • Mogelijkheid jou te bellen of e-mailen, wanneer dit nodig is tijdens het (begeleidings-)traject;
 • Het afhandelen van jouw betaling;
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals BTW- en belastingaangifte.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Joyce Kos natuurvoedingskundige bewaart jouw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Zij hanteert een bewaartermijn van 7 jaar voor de verstrekte gegevens. Dit wordt gedaan, zodat jij nog een beroep kunnen doen op vervolgacties. Op verzoek van de cliënt kunnen de gegevens eerder worden verwijderd. Bovenstaande met in achtneming van juridisch geldende wetten en bepalingen die betrekking hebben op het voeren van een voedingsadviespraktijk.

Delen persoonsgegevens met derden

Joyce Kos natuurvoedingskundige verstrekt jouw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor:

 • De uitvoering van het advies/ de begeleiding en dan alleen met jouw nadrukkelijke toestemming, of;
 • Om de voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Joyce Kos natuurvoedingskundige gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel ervan). Jij hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat jij bij Joyce Kos natuurvoedingskundige een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waarover ik beschik, naar jou of een andere, door jouw genoemde organisatie, te sturen.

Jij kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van jouw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van jouw toestemming of een bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@joycekosnatuurvoedingskundige.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek, zoals hierboven vermeldt, door jou is gedaan, vraagt ik jou een kopie van jouw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Joyce Kos natuurvoedingskundige reageert zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

Joyce Kos natuurvoedingskundige neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via info@joycekosnatuurvoedingskundige.nl

Klachten

Heb jij een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vraag ik jou contact met mij op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vind ik dat uiteraard erg vervelend. Jij hebt dan het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Heb je een klacht over mij als natuurvoedingskundige dan vraag ik jou hierover contact met mij op te nemen. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden, dan kun jij een klacht indienen bij het NIBIG via de volgende link: https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/

Vragen

Als jij naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact met mij op.

Contactgegevens

Joyce Kos natuurvoedingskundige

Haagbeemd 65

5641 NB Eindhoven

info@joycekosnatuurvoedingskundige.nl

Algemene Voorwaarden

Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Natuurvoedingskundige

Joyce Kos (Joyce Kos natuurvoedingskundige), in het bezit van het diploma Natuurvoedingskundige, handelende als zelfstandig gevestigd natuurvoedingskundige, hierna te noemen de natuurvoedingskundige.

Cliënt

Degene aan wie door de natuurvoedingskundige advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Praktijkadres

De locatie, waarop de praktijk van de natuurvoedingskundige wordt uitgeoefend.

Algemeen

De natuurvoedingskundige geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Basis

De natuurvoedingskundige kan de cliënt op persoonlijke basis behandelen.

Verhindering

Annulering van de afspraak dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden, anders wordt er 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Dit geldt ook voor onvoorziene omstandigheden. Bij het niet aanwezig zijn van een afspraak zonder mededeling, zal het volledige bedrag in rekening worden gebracht. De natuurvoedingskundige mag er anderzijds ook zorg voor dragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor de behandeling van een andere cliënt.

Tarieven

De diensten of producten worden berekend volgens de tarieven van de natuurvoedingskundige, geldende voor de periode waarin de diensten worden verricht, tenzij anders is overeengekomen. De tarieven zijn inclusief BTW en inclusief door de natuurvoedingskundige verricht voor-en nawerk. De natuurvoedingskundige is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Hierbij beroept de natuurvoedingskundige zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

Betaling

Tenzij anders is overeengekomen dient de betaling door de cliënt aan de natuurvoedingskundige per direct contant of binnen 14 dagen via overmaken op bankrekening te geschieden. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de natuurvoedingskundige uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Uitblijven van betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

Alle door de natuurvoedingskundige verstrekte documenten zijn uitsluitend bestemd voor gebruik van de cliënt en mogen niet zonder voorafgaande toestemming worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden. De natuurvoedingskundige behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover er geen vertrouwelijke informatie bij betrokken is.

Beëindigen/opschorten behandeling

De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de natuurvoedingskundige minimaal 24 uur voor een gemaakte afspraak hiervan op de hoogte is gesteld. De natuurvoedingskundige heeft het recht om overeengekomen consulten/werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij het sluiten van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel wat niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

Aansprakelijkheid

Het advies van de natuurvoedingskundige is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De natuurvoedingskundige sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de natuurvoedingskundige verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de natuurvoedingskundige. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de natuurvoedingskundige verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de natuurvoedingskundige nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van de natuurvoedingskundige om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de natuurvoedingskundige te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. De natuurvoedingskundige is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

Uw gegevens

De natuurvoedingskundige zal in geen geval uw gegevens ter beschikking stellen aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Zie voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens de Privacyverklaring hierboven.

Klachten

Joyce Kos doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Heb je een klacht over mij als natuurvoedingskundige dan vraag ik jou hierover contact met mij op te nemen. Lukt het niet om samen een oplossing te vinden, dan kun jij een klacht indienen bij het NIBIG via de volgende link: https://nibig-geschillencommissie.nl/contact/

Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen de natuurvoedingskundige en cliënt is Nederlands recht van toepassing.